Gaelscoil Philib Barún

Sábháltach agus Páirceail|Safety and Parking

Iarraimid ar thuistí comhoibriú linn leis an mbóthar timpeall na scoile a úsáid go sábhalta leis na rialacha seo leanas a choimeád: Parents using the road to the school are asked to cooperate by noting the following rules: Ná dean páirceáil ach in áiteanna páirceála Park only in parking spaces provided Fág an áit in aice na scoile do scaoileadh amhain Use the set down area outside the school for that purpose. Do not park there. Ná déan moill timpeall

Read more

Athoscailt na Scoile|Reopening of School

Osclóidh Gaelscoil Philib Barún ar an Máirt an 1 lá Meán Fomhair ag 9.00. Gaelscoil Philib Barún will reopen on the 1st of September at 9.00 am. Beidh cead ag tuismitheoirí a naionáin bheaga a bhailiú ag 12.00 ach beidh gnáth lá do gach rang eile. Eolas faoi laethanta saoire agus leath laethanta anseo. Parents of pupils in junior infants may collect children at 12.00 for the first two weeks. All other classes will have a full day. Details of

Read more

Gaelscolaíocht chun tosaigh i Mata agus Béarla|Gaelscoileanna score higher in Maths and English

Tá alt foilsithe san Irish Times le déanaí ag Pól ó Muirí a chuireann síos ar thaighde nua an Dochtúir Réamaí Mathers, feidhmeannach le hIontaobhas na Gaelscolaíochta i mBéal Feirste, faoi buntáistí na gaelscolaíochta agus an tumtheagasc do fhoghlaimeoirí i suíomh oideachais an tuaiscirt. Dúirt Mathers gur léirigh staitisticí ó Roinn an Oideachais, Tuaisceart Éireann, go raibh leibhéal cumais Béarla agus Mata na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge ní b’fhearr ná scoileanna Béarla an Tuaiscirt. A recent article published in the

Read more

Seomraí réamhdhéanta breise ceadaithe don Ghaelscoil|New prefabs sanctioned by Minister O’Keeffe

Tá an tAire Oideachais is Eolaíochta, Batt O’Keeffe TD, tar éis dhá sheomra réamhdhéanta breise a cheadú do Ghaelscoil Philib Barún. Tar éis diúliú d’iarrtas an bhliain seo caite rinne an bhord bainistiochta achomharc ar an gcinneadh agus de thoradh san tá deontas faighte ag an bord dhá seomra 80 méadar cearnaithe a cheannach. Tá cead pleanála faighte cheana féin agus tathar ag súil go dtosnofaí leis an obair roimh Meán Fomhair. Ar ndóigh ní bheidh na ranganna ábalta bogadh

Read more

Eirí As Múinteoir Caoimhín|Caoimhín de Paor Retires

Tá cinneadh déanta ag Múinteoir Caoimhin eirí as ag deireadh na míosa seo tar éis seirbhís fhada fhial dhílis a thabhairt do mhuintir na scoile ó 1996. B’fhada uainn é agus a thogha gaeilge is a bhuanna ceoil a roinn sé linn agus lena dhaltaí go flaithiúil. Tá sos ón mbóthar ó Charraig na Siúire tuillte aige agus guímid gach rath air ina scor ó ghairm na muinteoireachta. Muinteoir Caoimhín has decided to retire at the end of this month

Read more

John Deasy visits Gaelscoil

Thug John Deasy, Teachta Dála, cuairt ar an scoil le pleananna d’ár scoil nua a fheiscint ar an Aoine an 19ú lá Meitheamh. D’éascaigh Maxine Keoghan, tuismitheoir agus comhairleoir bhaile nua tofa ag Fine Gael an chuairt. John Deasy T.D. (Fine Gael) visited Gaelscoil Philib Barún on Friday, 19 June 2009 to view the recently unveiled plans for a permanent school building. His visit was kindly arranged by recently elected Tramore Town Councillor, Maxine Keoghan.

Read more

Tony Browne visits school

Ár mbuíochas do Tony Browne, iománai Phort Láirge, a thainig le geansaíthe agus camáin a shíniú do dhaltaí na scoile. Ar ndóigh cabhraigh an failte a bhfuair sé lena thaispeántas den scoth ar an nDomhnach d’ar gcionn nuair a chloi na Déise foireann Luimní in a n-athimirt ar chluiche leathcheannais na Mumhan. Many thanks to Waterford hurling star Tony Browne who visited the Gaelscoil on Thursday, 18 June 2009 to sign autographs for the children. His visit was very much

Read more

Gaelscoil ar Around Tramore|Gaelscoil on Around Tramore

Tá suíomh idirlíon nua Ghaelscoil Philib Barún comhtháite anois le suíomh nua Around Tramore, suíomh idirlíon pobail nua feidhmnithe ag an Munster Express agus tiomáinithe ag FeedHenry Institiud Teicneolaíochta Phort Láirge. The new Gaelscoil Philib Barún website has been integrated into the Schools section of Around Tramore, a new community website operated by The Munster Express and powered by Waterford Institute of Technology start-up FeedHenry. Úsáideann suíomh Ghaelscoil Philib Barún Córas Báinistíochta Ábhair go bhfuil an-tóir air d’arbh ainm WordPress

Read more

Brat Glas bronnta ar Ghaelscoil Philib Barún|Gaelscoil Philib Barún awarded Green Flag

Ag searmanas i gCorcaigh í Meitheamh 2009 (sa Lifetime Lab), bhronn an tAire John Gormley, Aire Comhshaoil, brat glas ar Choiste glas na scoile. I láthair thar cheann na scoile bhí Paddy Ó Daltún agus Cuirtné Ní Chonchubhair (daltaí scoile), Michael Ó Cruadhlaoi (tuismitheoir) agus Caitríona Ní Chuirrín (oide ranga le freagracht as cúrsai timpeallachta). At a ceremony in Cork in June 2009 (at the Lifetime Lab), Minister for the Environment, John Gormley presented Gaelscoil Philib Barún with its first

Read more

Minister Gormley Supports Permanent Building Campaign

Bhi an t-Aire Comhshaoil, Seán ó Gormfhlaith, T.D., ag Staisiún an Gharda Chosta an Aoine seo caite an 29ú lá Bealtaine le pleananna nua-nochtaithe do ghaelscoil agus foirgnimh phobail ar a suíomh ag Cruabhaile Uachtarach sa Trá Mhór a fheiscint. Minister for the Enviroment John Gormley T.D. called in to Tramore Coast Guard Station on Friday last, the 29th May, to view recently unveiled plans for a new Gaelscoil and community building at Crobally Upper, Tramore. Le iarrthóir Chomhaontas Glas

Read more
1 43 44 45 46