Physical Activity

Introduction

Schools are asked to reflect on opportunities for physical activity outside of formal P.E. lessons – at break times, extra-curricular and cross curricular activities for example.

Previous examples of this are arranged by school year below.

2017-2018

Super Troopers

Class 1-6 took part in Super Troopers again this year. Super Troopers promotes a different physical activity every evening. The children are now doing Super Troopers as part of their homework.

Ten @ Ten

As part of Operation Transformation the classes will be taking part in 10@10, where each class completes ten minutes of physical activity every morning at 10am.

Skipnrope

Mark from Skipnrope came to teach us some skipping tricks. Everybody really enjoyed it!

Playground Leaders

Pupils from sixth class are now trained as playground leaders having completed a few training sessions with Múinteoir Orla. Twice a week they organise games for na Naíonáin during their lunch break.

2016-2017

10 @ 10

Ar Aoine an 10ú Feabhra ghlacamar páirt i 10@10. Iarradh ar scoileanna ar fud na tíre chun gníomhaíocht fisiciúla de shaghas éigin a dhéanamh ar feadh 10 nóiméad ag 10 r.n. Bhaineamar an-sult as.

On Friday February 10th 2017, we participated in the 10@10. This Operation Transformation initiative asked schools nationwide to engage in physical activity for 10 minutes at 10am. We really enjoyed it.

Míle ar an MáirtA Mile on Tuesday

Mar thoradh ar an 10@10 shocraigh an coiste gur chóir dúinne tabhairt faoi níos mó súile agus reatha in aghaidh na seachtaine. Tá sé mar sprioc ag an gcoiste go rithfimís míle ar ár suiamhneas uair sa seachtain. Thomhas an Coiste raon timpeall na scoile a chlúdaíonn aon mhíle amháin. Gach Máirt Súilfidh/Rithfidh na ranganna an raon seo nó píosa de go dtí go bhfuil siad compórdach ag rith míle gan stad.

As a result of the 10@10 the committee have decided that we should do more walking and/or running every week. The committee would hope that we would be able to run a mile once a week at our leisure. The committee have measured a track a mile long around the school. Every Tuesday the classes will run/walk this track or part there of until they are comfortable running the full mile.

Cláraíodh an scoile chomh maith le http://thedailymile.co.uk. Breis sonraí faoi seo go luath.

The School has also registered with http://thedailymile.co.uk. More details to follow.

Scoil GhníomhaíSchool Slogan

Ritheadh comórtas ag Coiste ne Scoile Ghníomhaí chun teacht ar mana don Scoil Ghníomhaí. Seo an mana gur bhuaigh.

A competition was run by the committee to compose a slogan for the Active School. Here is the slogan that won.

Chomhghairdeachais le Sarah Blackett, rang 4. Beidh an mana seo le feiscint mórthimpeall na Scoile ag iarraidh daoine a spreagadh chun a bheith gníomhach.

Congratulations to Sarah Blackett. This slogan will be seen all over the school to try and encourage us to be active.

Chomh maith le seo bhí buaiteoirí i gcatagóir eile. Seo iad cuid de na buaiteoirí lena nduaiseanna.

There were also winners in other categories. Here are some of the winners with their prizes.

Super Troopers

Tá Gaelscoil Philib Barún ag glacadh páirt i Super Troopers, scéim a chuireann gníomhaíócht fisiciúil chun cinn. Gach oíche tá gníomhaíocht ar leith le déanamh acu sa bhaile agus taifead a dhéanamh air chomh maith le haon ghníomhaíocht sa bhreis eile go ndéanann siad anuas ar sin. Lean oraibh leis an obair Super Troopers!

Gaelscoil Philib Barún is participating in Super Troopers, an initiative promoting physical activity. Every night the children have an activity to complete and record in their Super Trooper journals along with any other physical activity they perform. Keep up the good work Super Troopers!

2015-2016

Damhsa ag a 12Dancing at Midday

Gach lá ag a dó dhéag a chlog, éirionn na ranganna go léir as an obair ar feadh trí nó ceithre nóiméad chun damhsa a dhéanamh.

Every day at twelve o clock, all classes stop their school work, get up out of their seats and dance for three or four minutes.

An Uimhir Draíochta – 60The Magic Number – 60

Ar feadh ceithre sheachtain, táimíd ag taifead méid an ama a chaithimid ar ghníomhaíochtaí fisiciúla. Is é an sprioc atá againn gach lá ná 60 nóiméad. Bronnfar teastais ag deireadh an thréimhse sin.

For four weeks, we are recording the amount of time we spend on physical activity. Our aim is to spend 60 minutes every day on physical activity. Certificates will be presented at the end of the four weeks.